"Milton Avery: Through Time"

Schwartz Wajahat, New York 2010/11